Psykoterapia

Psykoterapia on psyykkisten ongelmien hoitomuoto, joka toteutuu hoidettavan henkilön (= potilaan) ja psykoterapeutin välisenä vuorovaikutuksellisena prosessina. Psykoterapian tavoitteena on hoitaa ja lievittää psyykkisiä oireita ja niiden aiheuttamaa kärsimystä, tukea potilaan psyykkistä kasvua ja edistää hänen valmiuksiaan selviytyä elämässä vastaantulevista vaikeuksista. Psykoterapia on terveydenhuollon ammattihenkilöiden harjoittamaa toimintaa.

Psykoanalyyttinen (tai psykodynaaminen) psykoterapia

Psykoanalyyttistä psykoterapiaa käytetään hoitomuotona moniin erilaisiin mielenterveyden ongelmiin. Näitä voivat olla esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus, paniikkioireet ja pelot, ihmissuhdeongelmat, elämäntilanteen kriisit, käsittelemättä jääneet traumat, seksuaaliset ongelmat, psykoosit, kaksisuuntainen mielialahäiriö, persoonallisuushäiriöt, ruumiilliset oireet, riippuvuudet jne.

Psykoanalyyttinen psykoterapia perustuu psykoanalyyttiseen teoriaan. Siinä keskeistä on sisäisten mielikuvien ja varhaisten vuorovaikutussuhteiden merkitys ihmisen elämään vaikuttavina tekijöinä. Psykoanalyyttisessä psykoterapiassa pyritään potilaan autonomiaa ja vapautta kunnioittaen toimimaan siten, että hänen ymmärryksensä omista mielensisällöistään, myös tiedostamattomista sisäistä ristiriidoistaan, voisi lisääntyä. Ymmärryksen lisääntyessä potilaan kokemus itsestä eri puolineen voi alkaa jäsentyä ja eheytyä.

Vapaus, autonomia, tiedostamattomien mielensisältöjen työstäminen ja hoitosuhteen dynamiikan (ns. transferenssi) hyödyntäminen saavat aikaan sen, että psykoanalyyttinen psykoterapia kestää yleensä useamman vuoden. Kuten mielenterveyden ongelmien syntyminen, myös mielen rakenteita korjaavien uusien kokemusten saaminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi. Käyntejä on vähintään kaksi kertaa viikossa.

Auttaako psykoterapia?

Psykoterapioista tehtyjen seurantatutkimusten perusteella on osoitettu erityisesti kaksi tekijää, jotka vaikuttavat hoidon tuloksellisuuteen: psykoterapian kesto ja yhteistyösuhteen laatu. Psykoanalyyttisessä psykoterapiassa myös potilaan omalla työskentelyllä on keskeinen rooli, joten se sopii hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielen tutkimisesta ja ymmärtämisestä sekä ovat motivoituneita työskentelemään itseymmärryksensä lisäämiseksi.

Psykoterapian aloitus

Päätös erityisesti pitkäkestoisen psykoterapian aloittamisesta on merkittävä. Tämän vuoksi hoidon aloittamista arvioidaan potilaan ja psykoterapeutin kesken yhteisesti 1-4 tutustumiskäynnin aikana. Psykiatrin lausuntoon perustuen 16-67-vuotiaat voivat anoa psykoterapiaan Kelan kuntoutustukea. Tuen suuruus on 57,60 €/45 minuutin tapaaminen. Lisätietoa Kelan kuntoutuspsykoterapiasta löydät täältä.

Linkit:
http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys/-/pitka-psykoterapia-tuottaa-pysyvampia-hyotyja-kuin-lyhyt-psykoterapia